Mražené mořské plody a ryby z celého světa

Šumavská 25, Praha 2

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel
Sungates s.r.o., se sídlem Belgická 132/14, 120 00 Praha 2
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 26513170
DIČ: CZ26513170
(dále jen “dodavatel”)
Provozovny
Adresa provozovny je uvedena v sekci Kontakty.
Kontaktní údaje
Telefon: +420 777 953 309
Email: ocean.food@seznam.cz;
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.morskeprodukty.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu je 150 Kč po Praze, 300 Kč do okolí Prahy (při objednávce nad 1500 Kč doprava po Praze zdarma, při objednávce nad 3000 Kč doprava do okolí Prahy zdarma).
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi dodáno, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vzniku nejakých problémů bude však zákazník o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám pří objednavce zboží.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má dvě možnosti uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele nebo v místě předání zboží. Zákazník může uhradit kupní cenu v hotovosti nebo kreditní kartou.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Převzetí zboží
Doporučujeme si prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku nebo jiná závada zboží, bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 2 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba zboží je vždy uvedena na obalu.

Reklamace
Mražené zboží nelze reklamovat kvůli tomu, že zákazník nemůže prokázat, že vada nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku.
Mražené zboží lze reklamovat v případě mechanického poškození zásilky, zjištění poškození výrobku při rozbalení, dodání jiného produktu, než byl objednaný, nebo dodání jíného počtu kusů, než bylo objednáno.
Nesplněné lhůtové představy zákazníka nemohou být důvodem k reklamaci zboží.

Postup v případě nespokojenosti s kvalitou zboží
Pokud zákazník není spokojený s kvalitou zboži, doporučujeme napsat dodavateli email, kde je třeba uvést zejména typ výrobku a popis závady. Dodavatel posoudí oprávněnost stížnosti na vady zboží a po posouzení informuje zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Ochrana osobních údajů

a. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Sungates s.r.o., IČ 26513170, se sídlem Belgická 132/14, Praha 2. (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:
 • adresa: Belgická 132/14, Praha 2
 • email: ocean.food@seznam.cz
  telefon: +420 777 953 309
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

b. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

c. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

d. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

e. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

f. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

g. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslováním, šifrováním, zálohováním, uzamčením.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

h. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

0